Medlemskap - villkor för våra medlemsprogram

.

Som medlem i Legal Network of Sweden har du möjlighet att bli utvald till ett av våra medlemsprogram. För deltagande av ett medlemsprogram ska varje medlem läsa in sig på och vara väl införstådda på villkoren som följer nedan.
 1.  Ni är införstådd med att våra medlemsprogram är avsett för studenter vid ett svenskt lärosäte vid något av juristprogrammen. Undantag görs för nyutexaminerade som inte ännu arbetar heltid och/eller söker nya arbetsmöjligheter.

2.  Ni är införstådd med att Legal Network beslutar om vilka som blir antagna till medlemsprogrammen och att denna process inte går att överklaga.

3. Medlemsprogrammen är gratis för alla deltagare som blir antagna, däremot har Legal Network rätt att ta ut mindre avgifter till enskilda evenemang, utbildningar och/eller liknande aktiviteter för deltagare och medverkande.

4. Ni är införstådd med att varken våra medlemsprogram , övriga tjänster och evenemang som vi står bakom inte garanterar praktiktjänstgöring, en anställning eller dylikt.

5. Mentorerna i mentorprogrammen är inte skyldiga att lämna ett rekommendationsbrev, eller annan form av rekommendation, till er om han eller hon inte vill det. Det samma gäller arbetsgivaren i fråga.

6.  Att inte delta vid samtliga obligatoriska tillfällen kan medföra att ett rekommendationsbrev och/eller diplom inte kommer att utfärdas till er.
7. Ni är införstådd med att medlemsprogrammen kräver närvaro vid samtliga obligatoriska tillfällen, samt att vi vid varje tillfälle uppmanar till aktivt deltagande. 

8. Ni är införstådd med att ni har det yttersta ansvaret för att upprätthålla kontakten med er tilldelade mentor.

9. Det är Legal Network of Sweden som beslutar vem som blir studentens mentor. 

10. Vid klagomål eller allvarligare incidenter i kontakt med en mentor ska detta meddelas direkt till Legal Network of Sweden, förslagsvis genom att kontakta oss på info@legalnetworkofsweden.com. Legal Network ska vid behov, i samråd med aktuell partner eller företrädare för denne, besluta om vidare åtgärder i det enskilda fallet.

11. Vid ansökan till ett av våra medlemsprogram eller andra evengemang kan Legal Network of Sweden komma att behandla era personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Läs mer om vår integritetspolicy på vår hemsida.