Integritetspolicy

LEGAL NETWORK OF SWEDEN
Senast uppdaterad
2022-06-22

1. Inledning

1.1       Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” i kraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Legal Network of Sweden AB (nedan även kallat ”Bolaget”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  

1.2       I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger bland annat vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1       Representanter från bolag/organisationer

Legal Network of Sweden behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta och kommunicera med dig i egenskap av representant för ett bolag/organisation. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar.

Kategori av personuppgifter

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, funktion på bolaget/organisationen).

Ändamål med behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen kring administration och utförande av tjänster, tekniska frågor m.m., samt för att möjliggöra genomförandet av de tjänster vi erbjuder.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.

Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation med bolaget/organisationen.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget/organisationen som du representerar.

Bolaget har ett berättigat intresse av att fullgöra avtalet och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen. (intresseavvägning).

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser.

Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Bolaget och dess tjänster. (intresseavvägning).


2.2       Besökare av vår hemsida

Kategori av personuppgifter

Enhetsinformation, så som IP-adress, uppgifter från cookies m.m..

Ändamål med behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att anpassa Bolagets hemsida utifrån hur den används.

Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation av Bolagets tjänster.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett berättigat intresse av att förbättra och förenkla Bolagets hemsida (intresseavvägning).

Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Bolaget och dess tjänster. (intresseavvägning).

2.3       Personer som ansöker om medlemskap hos oss

Kategori av personuppgifter

Kontaktuppgifter så som namn, e-post, födelsedatum, innehåll i cv och betyg.

Ändamål med behandlingen

För att kunna erbjuda medlemmar tillgång till de tjänster som Bolaget erbjuder.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda sina medlemmar tjänster samt att kunna marknadsföra dessa tjänster (intresseavvägning).

2.4       Personer som ansöker till våra medlemsprogram

Kategori av personuppgifter

Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, innehåll i cv, betyg och eventuellt personligt brev/svar på ansökningsfrågorÄndamål med behandlingen

För att kunna fullgöra de tjänster som Bolaget erbjuder i form av rekrytering till våra medlemsprogram och rekrytering av tjänster i övrigt, samt för att förmedla kontaktuppgifter till samarbetspartners och arbetsgivare inom ramen för detta.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att rekrytera studenter till medlemprogrammen och för att kunna rekrytera studenter till andra arbetsgivare inom ramen för rekryteringsverksamheten
(intresseavvägning).

2.5       Personer som prenumererar på nyhetsbrev från oss

Kategori av personuppgifter

Namn och e-postadress.


Ändamål med behandlingen

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra nyheter om Bolaget och de tjänster Bolaget erbjuder.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna marknadsföra Bolaget och dess tjänster (intresseavvägning).

2.6       Personer som deltar på våra event

Kategori av personuppgifter

Person- och kontaktuppgifter så som namn, e-post, telefonnummer, adress, terminskurs och universitet/bolag alternativt organisation och funktion som personen representerar.

Ändamål med behandlingen

För att kunna erbjuda potentiella medlemmar, befintliga medlemmar, potentiella samarbetspartners och befintliga samarbetspartners information om de tjänster och förmåner vi tillhandahåller samt i övrigt marknadsföra Bolaget och dess tjänster.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda medlemmar och samarbetspartners särskilda tjänster och marknadsföring (intresseavvägning).


2.7       Personer som kontaktar oss

Kategori av personuppgifter

Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer.Ändamål med behandlingen

Behandlingen är nödvändigt för att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella kunder, samarbetspartners, studenter, mentorer och övriga intressenter.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella kunder, samarbetspartners, studenter, mentorer och övriga intressenter (intresseavvägning).

3. Varifrån vi samlar dina personuppgifter

3.1        Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss och/eller blir medlem hos oss. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Vi kan även, under förutsättning att du samtycker till det, komma att samla in personuppgifter när du visar eller använder vår hemsida, vår databas och vår plattform från din webbläsares.

4. Vem vi delar dina personuppgifter med

4.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för att utföra de åtgärder som beskrivs ovan. Personuppgifter som delas med tredje part är begränsade till information som är nödvändig för att bedriva vår verksamhet. Vi kan komma att dela din personliga information med följande parter.

4.1.1      Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. utskick av marknadsföring eller tillhandahållande av vissa system såsom vår hemsidas plattform. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än detta.

4.1.2      Samarbetspartners
Om du ansöker till något av Bolagets medlemsprogram och samtycker till det, kan vi komma att dela din information med de advokatbyråer, och/eller andra arbetsgivare som vi samarbetar med i syfte att etablera en kontakt inför starten av ett medlemsprogram.

4.1.3      Andra mottagare
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter på grund av juridiska skyldigheter. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om så krävs enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med andra verksamheter kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och vidarebefordras till de nya ägarna av verksamheten.

5. Överföring till tredje land

5.1       För det fall vi överför dina personuppgifter till tredjeland tillser och säkerställer vi att överföringen endast utförs under förutsättningen att lämplig överföringsmekanism tillämpas, exempelvis standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har godkänt.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

6.1      Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen.  Uppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas så länge du prenumererar på sådana utskick. Uppgifter som inkommer med din ansökan till något av våra medlemsprogram sparar vi så länge som rekryteringsprocessen pågår.

7. Säkerhet och skydd

7.1      Legal Network of Sweden har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

8. Dina rättigheter

8.1       Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter.

8.1.1      Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) - Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

8.1.2      Rätt till rättelse - Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

8.1.3      Rätt att bli glömd - Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

8.1.4      Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

8.1.5      Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

8.1.6      Rätt att göra invändningar - Du har alltid rätt att göra invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

8.1.7      Om du gör en begäran hos oss har vi en månad på oss att återkoppla till dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du maila oss på privacy@legalnetworkofsweden.com. Du kan också skicka brev till oss på följande adress: Legal Netowork of Sweden c/o Julia Klingberg, Brunnvägen 156 E, 645 43 Strängnäs.

9. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

9.1       Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

10. Ändringar i denna integritetspolicy

10.1       Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

11. Hur du kontaktar oss

11.1       Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta:

Personuppgiftsansvarig:
Legal Network of Sweden AB    
Organisationsnummer: 559301-3393Postadress: Legal Network of Sweden AB, c/o Julia Klingberg, Brunnvägen 156 E, 645 43 Strängnäs
E-post: privacy@legalnetworkofsweden.com