Villkor- och integritetspolicy

Legal Network of Sweden - GDPR/Integritetspolicy.
Vid kontakt med Legal Network of Sweden behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (European Regulation Data Protection) (“GDPR”) som fastställer bestämmelse om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. I denna integritetspolicy har vi sammanställt information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Varje upplysning och/eller information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter en “Registrerad”, i bestämd form den “Registrerade”) utgör en personuppgift. För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det finnas en rättsgrund. Behandling av personuppgifter är laglig om den Registrerade lämnat sitt samtycke, det vill säga att det är en frivillig och informerad viljeyttring genom den Registrerade antingen genom att uttalande eller genom en entydig bekräftande handling godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Personuppgifter samlas in av Legal Network of Sweden för berättigade ändamål, vilket innebär att Legal Network of Sweden endast samlar in uppgifter som är adekvata, relevanta och inte mer omfattande än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Behandling av personuppgifter består av bland annat insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter. Den Registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som hanteras och behandlas av Legal Network of Sweden samt rätt att begära rättelse för det fall någon personuppgift är felaktig. Vidare har den Registrerade rätt att begära radering av personuppgifter, exempelvis genom att återkalla sitt samtycke när Legal Network of Sweden behandlar personuppgifter med stöd av samtycke såsom rättslig grund. Den Registrerade har rätt att få tillgång till registerutdrag som uppvisar de personuppgifter som den Registrerade har tillhandahållit Legal Network of Sweden och som Legal Network of Sweden behandlar i enlighet med GDPR. Legal Network of Sweden förbehåller sig rätten att justera och göra ändringar i integritetspolicyn. Om justeringar eller ändringar görs i integritetspolicyn uppdateras detta på hemsidan.1. Utförande av tjänsterna

1.1  Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som Legal Network of Sweden AB (nedan kallad ”Legal Network” eller ”vi”) tillhandahåller er. Genom att anlita eller ingå avtal med Legal Network eller på annat sätt utnyttja våra tjänster, anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som således ska anses utgöra avtalsinnehåll mellan er och Legal Network.
1.2  Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av oss. På er begäran skickar vi över en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.
2. Alltmänt om utförande av tjänsterna
2.1  Vi ska alltid genomföra våra tjänster professionellt. 
2.2  Resultatet av vårt arbete är anpassat till förhållandena i det enskilda fallet. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd eller liknande i samband med någon annan angelägenhet eller på annat sätt använda resultatet av vårt arbete för annat ändamål än det för vilket det varit avsett.
2.3 De råd som vi lämnar till er inom ramen för ett visst uppdrag är baserat på det gällande rättsläget vid tidpunkten för rådets lämnande. I möjligaste mån försöker vi givetvis också beakta omständigheter som kan komma att påverka relevansen av våra råd inom en nära framtid. Men såvida vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.
2.4 Alla som arbetar för Legal Network och övriga personer som representerar oss, eller anlitas av oss, omfattas av dessa villkor och dessa ska inte anses ha något individuellt ansvar i förhållande till er, såvida inte annat följer av tvingande lag.
3. Information om behandling av personuppgifter
3.1  Legal Network är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter inom ramen för sina tjänster och uppdrag. 3.2 Legal Network kommer i många fall att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos kunder som är juridiska personer. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra utförande av vårt uppdrag.
4. Sekretess och utlämnande av information för samarbeten och våra kunder
4.1 Vi åtar oss att skydda den information som ni lämnar till oss, om parterna inte i det enskilda fallet kommer överrens om annat. 
5. Avslutande av uppdrag
5.1 Vi  har  rätt  att  med  omedelbar  verkan  frånträda  ett ingått avtal om:
5.1.1 ni  trots  påminnelse  inte  betalar  vår  faktura  eller något annat uppdrag;
5.1.2 ni   hamnar   på   obestånd   och   vi   bedömer   att   det föreligger risk att inte få betalt för utfört arbete och eller utlägg;
5.2 Ni  kan om inte avtalet är tidsbestämt avsluta  samarbetet  med  oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.
6. Arvoden och betalning
6.1 Våra priser baseras på en rad olika faktorer, såsom till exempel, men inte helt uteslutande, (i) storlek på företaget eller samarbetspartnern, (ii) den skicklighet  och  erfarenhet  som fullgörandet av tjänsten kräver,  (iii) vad som avtalats ska ingå i programmet, (iv) hur många mentorer som ni erbjuder till studenterna och därav omfattningen av vår ansökningsprocess (v) längd på avtalet och (vi) övrigt avtalsinnehåll.
6.2 Legal Network har alltid rätt att utöver avtalat pris, förhandla separat för kostnader som rör evenemang, inbjudna talare och/eller experter, hemsida, marknadsföring m.m.
6.3 Utöver  våra  arvoden  kan  kostnader  för resor och andra utlägg debiteras. 
7. Ansvar och ansvarsbegränsningar
7.1  Såvida inte annat uttryckligen framgår mellan parterna ska Legal Network ansvar för eventuell skada som ni förorsakas till följd av fel eller försummelse från vår sida vara begränsat till 5.000 svenska kronor. Vårt ansvar omfattar inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.
7.2  Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt resultatet av våra tjänster eller våra evenemang i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Vi ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att ni eller tredje man använt er av våra arbetsresultat. Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
8. Klagomål och krav
8.1  Det är vår förhoppning att ni är nöjda med våra tjänster och att vi uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl är missnöjd eller har klagomål ber vi er att underrätta Legal Network så snart som möjligt.
8.2  Eventuella krav hänförliga till tjänster som tillhandahållits av oss, ska framställas till oss så snart ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter den senaste av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller borde ha varit kända för er förutsatt att ni företagit rimliga efterforskningar.
9. Handlingar
9.1 För att underlätta utförandet av våra tjänster kan vi komma att lagra dokument och arbetsresultat som tagits fram av oss eller tillhandahållits av er. Efter slutförandet av ett visst uppdrag kommer vi att bevara eller låta lagra alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats inom ramen för uppdraget, i pappersform eller i elektronisk form, så länge som vi anser det vara motiverat. Efter avslutat avtal med kund kan vi återsända mottagna originalhandlingar. Om vi finner det motiverat kommer vi att behålla kopior av dessa handlingar.
10. Immateriella rättigheter
10.1 Samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av vårt arbete tillhör Legal Network. Ni har rätt att använda resultatet av vårt arbete för de ändamål för vilket det tillhandahålls. Såvida inte annat följer av ändamålet eller något annat särskilt avtalats får ni inte sprida resultatet av vårt arbete eller använda resultatet i marknadsföringssyfte, om parterna inte kommit överrens om annat.
11.Tillämplig lag och tvistelösning
11.1 Dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen och allt annat som är att hänföra till vårt eller våra uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.
11.2 Eventuella tvister med anledning av dessa allmänna villkor, våra tjänster eller uppdrag, ska slutligt avgöras genom en svensk allmän domstol. Det språk som ska användas är svenska, om vi inte enas om att istället använda engelska.
11.3 Legal Network har alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i anledning av våra tjänster eller i övrigt i domstolar eller myndigheter (exempelvis kronofogdemyndigheten) som har jurisdiktion (domsrätt) över er eller någon av era tillgångar.